Archiwum

USTALENIA KOMISJI PROGRAMOWEJ z 10 stycznia

10 stycznia 2019 roku odbyło się siódme i ostatnie - podsumowujące posiedzenie Komisji Programowej.

Komisje Programowa i Organizacyjna podsumowały prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Kongresu w dniu 5 stycznia b.r. Zgłoszone przed Kongresem projekty w liczbie 45 zostały podzielone na bloki tematyczne. Ich synteza została zaprezentowana na KORDzie, oraz stanowiła podstawę do sformułowania Manifestu Programowego. Dzięki wysiłkowi wolontariuszy, zdolnościom organizacyjnym Roberta Hojdy, sprawnej pracy Prezydium i moderatorów, obrady były owocne i wypełniły w całości zaplanowaną agendę Kongresu.

Uchwała nr 1 ukonstytuowała KORD jako reprezentację obywatelskich ruchów demokratycznych i przyjęła Manifest Programowy.

Uchwała nr 2 powołała „Komisję Porozumiewawczą Ruchów Demokratycznych”, której zadaniem jest wypracowywanie wspólnego stanowiska organizacji uczestniczących w KORD w trybie debat i dyskusji odnośnie realizacji postulatów zawartych w Manifeście Programowym. Pierwszym zadaniem Komisji Porozumiewawczej (KPRD), na posiedzeniu  w dniu 19 stycznia b.r. będzie opracowanie szczegółowego trybu prac tej Komisji. W tej samej Uchwale nr 2 uczestnicy Kongresu powołali też „Zespół Programowo – Organizacyjny” (ZPO), którego rolą jest gromadzenie zgłaszanych kolejnych propozycji programowych i organizacyjnych, oraz przedstawianie ich KPRD.

Uchwały 1 i 2 zostały przyjęte zdecydowaną większością głosów zebranych, którzy po zakończeniu Kongresu zdając mandaty z numerem identyfikacyjnym deklarowali na odwrocie tej karty gotowość aktywnego działania w trzech ciałach: KORD, Komisji Porozumiewawczej Ruchów Demokratycznych, oraz w Zespole Programowo – Organizacyjnym. Koniecznym jest udostępnienie listy osób gotowych do dalszego działania w poszczególnych ciałach. Realizując Uchwałę nr 2, postanowiono zorganizować w dniu 19 stycznia b.r. inaugurujące posiedzenie Komisji i Zespołu Programowo Organizacyjnego. Zadaniem uczestników będzie wypracowanie trybu prac obu tych ciał. Miejsce obrad zostanie podane na facebooku i drogą e-mailową na adresy, którymi dysponujemy.

Podkreślić należy, że funkcjonowanie Komisji Porozumiewawczej i Zespołu Programowo  - Organizacyjnego nie ma na celu zastępowania KORDu, lecz skierowane jest na jego kontynuację. Oczywistym więc jest dla nas dalszy w nim udział Roberta Hojdy i zespołu wolontariuszy. Wszystkim nam powinno chodzić o to, aby w atmosferze przyjaznego dialogu stworzyć miejsce spotkania osób zaangażowanych w różne formy działalności oraz podnieść skuteczność podejmowanych inicjatyw. Cel mamy wspólny – odsunąć PiS od władzy poprzez mobilizację społeczeństwa sfrustrowanego ciągłą koniecznością wyboru mniejszego zła. Aby ten cel osiągnąć, nie możemy się samoograniczać do akcji doraźnych. Musimy jednocześnie pokazywać wizję takiej przyszłej Polski, jakiej pragniemy.

Zebrani wyrazili nadzieję, że wszyscy podzielający ten pogląd włączą się aktywnie do prac powołanych zespołów. Oczekujemy, więc, że treść niniejszego komunikatu zostanie przekazana przez dysponentów listy adresowej uczestników KORD II do wiadomości wszystkich zainteresowanych.

Na spotkaniu 19 stycznia należy też uzgodnić sposoby działania nad realizacją przyjętych na KORD II Uchwał nr 3, 4, 6 i 7. Powinno też zostać zaprezentowane szczegółowe sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania nad poszczególnymi Uchwałami.

zebranie prowadził Witold Moszyński,         ustalenia spisał Jan Rodowicz.

Warszawa 10. 01. 2019r. 

W naradzie Komisji Programowej i Organizacyjnej udział wzięli:

Wojciech FUSEK
Tadeusz JAKRZEWSKI

Tanna JAKUBOWICZ – MOUNT

Jolanta JEŻOWSKA

Paweł KASPRZAK
Wojciech KINASIEWICZ

Tadeusz KORABLIN
Ewa KRAWCZYK - DĘBIEC

Robert KRZYSZTOŃ

Witold MOSZYŃSKI

Jan REY
Jan RODOWICZ

Andrzej SŁAWIŃSKI

Jacek SZYMANDERSKI

Marcin WOŹNIAK

Katarzyna WYSZOMIERSKA

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001