Archiwum

Uchwała nr 3

II Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych z 5 stycznia 2019 roku
w sprawie przyjęcia stanowiska Obywateli wobec wyborów

§ 1.

  1. Uczestniczący w Kongresie Obywatelskich Ruchów Demokratycznych aktywiści i reprezentacji organizacji, ruchów i środowisk obywatelskich zaangażowanych w ostatnich latach w obronę podstawowych zasad praworządności i fundamentalnych praw człowieka i obywatela, w obliczu wyzwań stojących przed Polską w przededniu kolejnych wyborów 2019 roku deklarujemy udział i poparcie dla inicjatywy Społecznego Komitetu Wyborców. Uważamy jego powołanie za konieczne zarówno w perspektywie wyborów do Parlamentu Europejskiego jak i do Sejmu i Senatu. W sytuacji, w której wybory stają się starciem pluralistycznego i zróżnicowanego obozu demokratycznego ze zdyscyplinowanym i jednolitym obozem populistycznego autorytaryzmu konieczny jest głos wyborców jako strony dialogu z partiami politycznymi ubiegającymi się o ich poparcie.
  2. Zadania Społecznego Komitetu Wyborców widzimy następująco: a) Wsparcie autorytetem wiarygodności ruchów obywatelskich dla społecznej mobilizacji koniecznej w wyborach. Wybory europejskie muszą się w istocie stać silnym potwierdzeniem referendum akcesyjnego. Wybory parlamentarne muszą powtórzyć historyczną decyzję Polaków o demokratycznym ładzie państwa, w którym prawo stoi ponad chwilową polityczną większością, a tyrania większości i autorytaryzm nie są możliwe. Potrzebujemy w Polsce nie zwykłej większości wyborczej, ale silnego demokratycznego i europejskiego mandatu. Na rzecz takiej mobilizacji Komitet będzie pracował, pozostałe swoje zadania widząc jako warunek dla niej konieczny. b) Wyborcy oczekują jedności, widząc w niej dowód, że europejskie i demokratyczne ideały ubiegających się o ich poparcie polityków są szczere i przeważają nad partykularnym interesem. Jedność staje się więc oczekiwanym dowodem wiarygodności. Dlatego Komitet będzie dążył do wyłonienia jednej listy kandydatów demokratycznych do Parlamentu Europejskiego i na rzecz integracji demokratów przed wyborami parlamentarnymi. c) Wiarygodność jest kluczem do przełamania kryzysu demokracji i największym deficytem dzisiejszej polityki. Komitet Wyborców zagwarantuje zatem, że proces wyłaniania kandydatów i tworzenia koalicyjnych porozumień będzie transparentny, że decyzje zapadną z demokratycznym udziałem obywatelek i obywateli i nie będą miały charakteru podziału politycznych łupów.

§ 2.

  1. Uczestnicy Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych wezmą udział w tworzeniu społecznych komitetów w okręgach wyborczych do Parlamentu Europejskiego oraz w okręgach do Sejmu i Senatu.
  2. Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych powołuje sekretariat Społecznego Komitetu Wyborców w składzie:........................... (nie zaproponowano składu).

§ 3.

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym poprzez podniesienie karty do głosowania. W pierwszym głosowaniu osoby obecne na sali głosowali za poddaniem uchwały nr 3 pod głosowanie. W wyniku drugiego głosowania uchwała nr 3 została przyjęta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001