Archiwum

Uchwała nr 2

II Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych z 5 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Porozumiewawczej Ruchów Demokratycznych i Zespołu Programowo-Organizacyjnego wdrażających w życie Manifest Programowy KORD

§ 1

  1. W trosce o spójny, przejrzysty i zrozumiały dla każdego obywatela przekaz wynikający z działań opozycji obywatelskiej Uczestnicy KORD powołali Grupę Programową, której celem było wybranie wspólnych dla wszystkich tez programowych. Grupa Programowa zebrała i dokonała analizy postulatów zgłoszonych przez Uczestników KORD, a następnie, na ich podstawie przedstawiła propozycję wspólnych tez w formie Manifestu Programowego KORD, przyjętego przez Uczestników KORD.
  2. Postulaty zgłoszone przez Uczestników KORD Grupa Programowa podzieliła na następujące obszary: a) Budowanie Państwa Prawa, b) Bezpieczeństwo narodowe, c) Polska w Unii Europejskiej, d) Polska Obywatelska, e) Państwo interesu publicznego, f) Obywatele a partie polityczne, g) Rozdział kościoła od państwa, prawa kobiet, h) Polska oparta na wartościach, i) Polska wolna od radykalizmów, wychowawcza rola mediów i kultury, j) Edukacja i środowisko.
  3. Postulaty, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu dostępne są na stronie www.kord.org.pl.

§ 2.

  1. Dla realizacji celów i zadań, o których jest mowa w Uchwale nr 1 z dnia 5 stycznia 2019 r., zachowania ciągłości prac programowych oraz wdrażania w życie i uszczegóławiania Manifestu Programowego KORD, Uczestnicy KORD powołują:a) Komisję Porozumiewawczą Ruchów Demokratycznych, która zapewni kontynuację współpracy Uczestników KORD między zjazdami Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Komisja Porozumiewawcza Ruchów Demokratycznych może podejmować uchwały w celu zajęcia określonego stanowiska w sprawach dotyczących wdrażania Manifestu Programowego KORD. Komisja Porozumiewawcza Ruchów Demokratycznych złożona jest z osób uczestniczących w KORD, które zadeklarują gotowość regularnego uczestniczenia w jego pracach. Szczegółowy tryb pracy Komisji Porozumiewawczej Ruchów Demokratycznych zostanie opracowany przez członków Komisji na pierwszym spotkaniu, które odbędzie się 19 stycznia 2019 r. b) Zespół Programowo-Organizacyjny, który zapewni kontynuację prac programowych, organizację kolejnych Kongresów Obywatelskich Ruchów Demokratycznych oraz realizację zadań przekazanych przez Komisję Porozumiewawczą Ruchów Demokratycznych. Zespół Programowo-Organizacyjny złożony jest z osób uczestniczących w dotychczas realizowanych pracach programowych i organizacyjnych, które wyrażą taką chęć oraz z osób uczestniczących w KORD, które zadeklarują gotowość regularnego uczestniczenia w jego pracach. Szczegółowy tryb pracy Zespołu Programowo-Organizacyjnego zostanie opracowany przez członków Zespołu na pierwszym spotkaniu, które odbędzie się 19 stycznia 2019 r.
  2. Podstawą do uszczegóławiania Manifestu Programowego KORD są postulaty już zgłoszone przez Uczestników KORD oraz nowe, zgłaszane w toku prac Komisji Porozumiewawczej Ruchów Demokratycznych i Zespołu Programowo-Organizacyjnego. Postulaty dostępne na stronie www.kord.org.pl, będą stanowiły wytyczne do pracy Zespołu Programowo-Organizacyjnego.

§ 3.

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym poprzez podniesienie karty do głosowania. W pierwszym głosowaniu większość osób obecnych na sali głosowało za przyjęciem uchwały nr 2.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 0 \lsdprior

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001