Archiwum

Uchwała nr 1

II Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych z dnia 5 stycznia 2019 roku w sprawie powołania forum współpracy pod nazwą
„Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych”
i przyjęcia Manifestu Programowego

Organizacje, ruchy i inicjatywy obywatelskie zgromadzone na II Kongresie Obywatelskich Ruchów Demokratycznych (dalej: „KORD”), wyrażają swoje rosnące zaniepokojenie stanem naszego państwa powodowanym wewnętrzną i zewnętrzną polityką obecnych władz.
Jako społeczeństwo obywatelskie mamy prawo oczekiwać, że władze i partie opozycyjne będą prezentować i wyjaśniać swoje stanowisko w podnoszonych przez nas kwestiach.
Przede wszystkim żądamy, żeby w swoich działaniach kierowały się one polskim porządkiem konstytucyjnym i wartościami Unii Europejskiej. Oczekujemy również, że nasze obawy
i eksperckie opinie będą brane pod uwagę. Jesteśmy do takiego partnerskiego dialogu przygotowani i od niego w dużej mierze uzależniamy nasze wyborcze decyzje. Z tych powodów podejmujemy niniejszą uchwałę.

§ 1

 1. Mając na uwadze troskę o dobro kraju i doceniając znaczenie działań obywatelskiej opozycji prodemokratycznej podejmowanych w celu zachowania demokratycznych zasad państwa prawa i utrwalania pozycji Polski w Unii Europejskiej, powołane zostaje przez Uczestników KORD forum współpracy dla prodemokratycznych organizacji i grup obywatelskich oraz osób niezrzeszonych z całej Polski pod nazwą „Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych” (dalej: „KORD”), będące wynikiem naszego wspólnego wysiłku.
 2. Celem KORD jest Polska, jako demokratyczna Rzeczpospolita, z istotnym udziałem
  w jej rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a prowadzące do niej środki działania
  to w szczególności: a) współpraca programowa obywatelskich środowisk prodemokratycznych, b) zbieranie informacji o działaniach prodemokratycznych grup obywatelskich, c) ułatwianie wzajemnych kontaktów i wymiana doświadczeń, d) budowanie zespołów zadaniowych dla zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji, e) ustalanie zasad współpracy między opozycją pozaparlamentarną, w tym również obywatelską a parlamentarną.
 3. Uczestnikami KORD są przedstawiciele formalnych i nieformalnych prodemokratycznych organizacji i grup obywatelskich z całej Polski działających na rzecz budowania: a) obywatelskiego, otwartego i solidarnego społeczeństwa, b) demokratycznego, praworządnego i świeckiego państwa, c) postaw proeuropejskich, d) powszechnego i odpowiedzialnego udziału w wyborach do organów krajowych i Unii Europejskiej.
 4. Uczestnictwo w KORD odbywa się przy zachowaniu pełnej autonomii poszczególnych organizacji i grup. Każdy z Uczestników Kongresu ma równe prawa i jest odpowiedzialny za realizację celów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 2

 1. Mając na uwadze konieczność wypracowania wspólnego przekazu wynikającego z działań opozycji obywatelskiej, Uczestnicy KORD przyjmują Manifest Programowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
 2. Uczestnicy uznają Manifest Programowy KORD jako wynik wspólnej pracy i wspólnych wniosków i deklarują podejmowanie wszelkich działań zmierzających do jego realizacji
  i upowszechniania.
 3. Manifest Programowy będzie zamieszczony na stronie www.kord.org.pl.
 4. Uszczegółowieniem Manifestu Programowego są propozycje przekazywane przez Uczestników KORD, dostępne na stronie www.kord.org.pl.

§ 3.

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym poprzez podniesienie karty do głosowania. W pierwszym głosowaniu większość osób obecnych na sali głosowało za przyjęciem uchwały nr 1.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. �S

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001