Archiwum

Bezpieczeństwo narodowe

Opracował Tadeusz Korablin

Stowarzyszenie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość (SEDNO)

Po dokonaniu analizy materiałów, które spłynęły do Grupy Programowej II KORD należy stwierdzić, że wskazane zostały w nich zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego:

  1. Słabnąca pozycja Polski w świecie i Europie, w tym szczególnie we współpracy w ramach Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego, wynikająca z błędnie prowadzonej polityki wewnętrznej i zagranicznej.
  2. Obawy o nasze międzynarodowe osamotnienie, w dobie słabnących relacji transatlantyckich i niepokojących zjawisk w wielu państwa UE, w obliczu powrotu Federacji Rosyjskiej do polityki imperialnej, przy jednoczesnym zaniechaniu przez władzę spójnej polityki europejskiej.
  3. Zwiększanie uprawnień prokuratury, służb specjalnych i policji, w kontekście ich pełnego podporządkowania obecnej władzy i pozbawienia partii opozycyjnych i społeczeństwa obywatelskiego kontroli nad ich poczynaniami.
  4. Wzrost aktywność ruchów populistyczny i skrajnie nacjonalistycznych w życiu społeczny i politycznym Polski, których działalność jest akceptowana, a nawet wspierana przez obecną władzę.
  5. Osłabianie naszych zdolności obronnych w wyniku szkodliwych decyzji politycznych, prowadzących do powstrzymania procesów modernizacji, trwonienia środków finansowych i rzeczowych oraz powodujących niekorzystne zmiany kadrowe, w całej sferze odpowiedzialnej za bezpieczeństwo Polski i jej obywateli.
  6. Rozpowszechnianie przez władze informacji fałszywych i postprawdy, a także brak ich zdolności i gotowości do przeciwdziałania i ograniczania ewentualnych skutków wojny informacyjnej, szczególnie w nadchodzącym okresie kampanii wyborczych.

Z opinii Autorów nadesłanych propozycji wynika więc, że polska polityka bezpieczeństwa powinna dotyczyć co najmniej następujących obszarów:

  1. Przywrócenia aktywnego i konstruktywnego udziału Polski w procesach integracji Unii Europejskiej, w tym także w jej integracji obronnej, a także we współpracy w ramach NATO.
  2. Przywrócenia znaczenia Trójkąta Weimarskiego i Grupy Wyszehradzkiej oraz przyjaznych relacji z Ukrainą, a także wznowienia naszej aktywności w ramach Partnerstwa Wschodniego, jako istotnych inicjatyw zwiększających bezpieczeństwo obszaru euroatlantyckiego.
  3. Bezwzględnego stosowania rozwiązań prawnych, wynikających z zapisów Konstytucji, prowadzących do wyeliminowania możliwości odradzania się ruchów skrajnie nacjonalistycznych i neofaszystowskich.
  4. Podjęcia działań opartych na rozwiązaniach stabilnych i długofalowych, zmierzających do poprawy jakości całej sfery odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i obronę Polski i jej obywateli, w tym naszych Sił Zbrojnych, co oznacza także rozpoczęcie ewolucyjnego procesu koniecznych zmian prawnych, technicznych i kadrowych.

Rekomenduję tak opisany obszar i przedstawione konkluzje, jako zespół zagadnień stanowiących troskę ruchów i organizacji obywatelskich, które powinny znaleźć swoje miejsce w programie II KORD.NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001