Aktualności

Oświadczenie Zarządu Fundacji KORD w sprawie zawieszenia pani Dyrektorki Szkoły Podstawowej w Dobczycach

W związku z medialnymi doniesieniami, dotyczącymi zawieszenia Aleksandry Sutkowskiej, Dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach, za to że dopuściła do udziału uczniów w wydarzeniu organizowanym w ramach ogólnopolskiej akcji "Tour de Konstytucja", której głównym organizatorem jest Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych - Zarząd Fundacji wydał oświadczenie.

Uważamy, że decyzje podjęte w tej sprawie nie mają nic wspólnego z demokratycznym państwem prawa, ani tym bardziej z dobrem uczniów.

W związku z tym uznaliśmy zawieszenie Pani Dyrektor Aleksandry Sutkowskiej za nieuprawnione i krzywdzące.

OŚWIADCZENIE Zarządu Fundacji
Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych
w związku z zawieszeniem Aleksandry Sutkowskiej
– Dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach

W związku z medialnymi doniesieniami, dotyczącymi zawieszenia Aleksandry Sutkowskiej, Dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach, za to że dopuściła do udziału uczniów w wydarzeniu organizowanym w ramach ogólnopolskiej akcji "Tour de Konstytucja", której głównym organizatorem jest Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych zajmujemy następujące stanowisko w sprawie.
Decyzja Burmistrza Dobczyc - Tomasz Suś, poprzedzona wnioskami rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli oraz Mikołaja Pawlaka Rzecznika - Praw Dziecka i Barbary Nowak - małopolskiej Kurator Oświaty, jest w naszej ocenie ze wszech miar krzywdząca i niezrozumiała, a uzasadnienie wniosku - mając na uwadze treści, które uczniowie mogli usłyszeć podczas organizowanego przez nas wydarzenia - kuriozalne.
Jak wynika z artykułu opublikowanego na serwisie wyborcza.pl wynika, że uczniowie zostali rzekomo "narażeni na treści niedostosowane do ich wieku rozwojowego". Wskazujemy, że treści przekazywane podczas każdego wydarzenia akcji "Tour de Konstytucja" są neutralne, propagujące szacunek do porządku prawnego i podkreślające doniosłość aktu prawnego jakim jest Konstytucja. Takie treści są już przekazywane dzieciom w przedszkolu i w najmłodszych klasach w szkoły podstawowej.
Dodatkowo należy wskazać, że nieuprawniony jest zarzut, jakoby Pani Aleksandra Sutkowska nie miała rozeznania jakie treści są przekazywane podczas naszych zgromadzeń albowiem informacje te są powszechnie dostępne tak w mediach społecznościowych, jak i na stronie www.tourdekonstytucja.pl
Wskazujemy, iż celem akcji jest przybliżenie społeczeństwu doniosłości ustawy zasadniczej, propagowanie wiedzy o prawach i wolnościach obywatelskich, propagowanie wiedzy o powiązaniu praw i wolności zagwarantowanych w Konstytucji z Kartą Praw Podstawowych UE, promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, upowszechnianie idei wolontariatu. Nie wiemy zatem, które z powyższych treści mogły zostać uznane za niedostosowane do wieku uczniów.

Decyzja Burmistrza jest w naszej ocenie bezpodstawna, tym bardziej, że jak wynika z art. 85t ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm) Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkołę może zawiesić - nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole. Jak wynika z powyższego nawet wszczęcie postępowania nie obligowało Burmistrza do takiej decyzji. Brak jest również jakichkolwiek podstaw - w niniejszym stanie faktycznym - do przyjęcia takiego obowiązku na podstawie ust. 2 tego artykułu.
Niestety decyzję Burmistrza, jak również sam wniosek rzecznika dyscyplinarnego, rzecznika Praw Dziecka oraz małopolskiej kuratorki oświaty należy ocenić jako bezprawną. polityczną i krzywdzącą.

PREZES ZARZĄDU
Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych
ROBERT HOJDA

WICEPREZES ZARZĄDU
Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych
KINGA DAGMARA SIADLAK

Oświadczenie w oryginale - pdf do pobrania.

NR KONTA: NRB PARIBAS 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001